مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

فصلنامه علمی- پژوهشی

تصویر صفحه خانگی مجله

دوره 5, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

پژوهشی

احسان زارعی, عباس شمس الدینی لری
PDF
8 - 1
سعاد محفوظ پور, منیژه ایرانفر, الهه عینی
PDF
14 - 9
آرزو سليماني, حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري
PDF
24 - 15
فاطمه سهل آبادی, طاهره جاسمی زاد, سید مهدی قاسمی
PDF
32 - 25
مسعود محمدي, مرتضي محمد زاده, اسد احمدي, عظيمه اسماعيلي
PDF
50 - 43

کیفی

شهين شوشتري, محمدرضا عابدي, مسعود بهرامي, راحله سموعي
PDF
58 - 51

گزارش موردی

سعید دهقان, قاسم ستاری
PDF
42 - 33