تماس مجله

آدرس پستی

Emergency Department, Shohada Hospital, Shahrdari St., Tajrish Sq., Tehran, Iran. Postal code: 1989934148.


تماس اصلی

Saead Safari
مدیر مسئول
ایران، تهران، میدان تجریش، خیابان شهرداری، بیمارستان شهدای تجریش، بخش اورژانس، کد پستی 1989934148
تلفن: 02122721155
فاکس: 02122721155
ایمیل: iranjem@sbmu.ac.ir


تماس حمایت

Mahmoud Yousefifard
تلفن: 02122721155
ایمیل: iranjem@sbmu.ac.ir